Contact »

Ontwikkelkalender Ziekenhuizen

Terugblik Q1 2021 & Vooruitblik Q2 2021

31-03-2021 • Op deze pagina vind je per module de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal en een korte vooruitblik naar de komende periode. 

Extra aandacht vragen we voor:

 • Startpagina’s voor specialisten (Business Intelligence)
 • Textmining (Daily Auditing)
 • Handreikingsdocumenten en het DCR Handboek (Daily Auditing)
 • Prognose 2021 (Schadelastmonitor)
Ontwikkelkalender ZKH

Business Intelligence

Algemeen • Medisch • Financieel • Personeel

Algemeen

 • Sturing op initiële declaraties Met het dashboard 'Productie - Nog te factureren zorgproducten' zijn zorgproducten, o.a. die niet eerder gefactureerd zijn, gemakkelijk te volgen
 • COVID-19 thema’s: subsidie IC bedden en zorgverschuiving Inzicht in IC subsidie op basis van geregistreerde IC-dagen en officiële IC uitbreidingsfases in dashboard “COVID-19 (corona) – Subsidie IC bedden”. Dashboard “COVID-19 (corona) - Verschuiving van zorg” toont achtergebleven verwijzingen, afgenomen en toegenomen patiëntgroepen, financiële effecten daarvan en zorg die gemiddeld duurder is geworden

Medisch

 • Startpagina’s voor specialisten Voor medisch specialisten staat een startpagina klaar met daarop voor hun specialisme relevante dashboards en stuurinformatie. Denk aan inzicht in normtijden, werken buiten kantoortijd, inzet tweede operateur

Personeel

 • Nieuwe geaggregeerde dataset Personeel Bezetting maand tbv analyses
 • Nieuwe dataset Personeel Verlof (tbv analyse verlof stuwmeer)
 • Verbetering layout dashboard “Prestatiekaart - Personeel”
 • Verbetering van de rapportages op in- en uitstroom medewerkers

Financieel

 • Activa & Passiva: inzicht met beginbalans als aanvulling op het mutatiedashboard
 • Rapportage op financieel rendement
 • Rapportage op verloonde FTE’s is nu beschikbaar voor meer klanten

Daily Auditing

Rechtmatigheid • Robot • Volledigheid

Rechtmatigheid

 • Dit jaar zijn zowel de handreikingsdocumenten als het DCR Handboek laat gepubliceerd. In het eerste kwartaal leverde dat een race tegen de klok op, om alle wijzigingen zo snel mogelijk voor alle ziekenhuizen te verwerken. Alle controles, normen en HR- bijlages zijn bijgewerkt op basis van de volgende documenten:
  • Handreikingsdocument 2020 versie 1.0 (concept en definitief), addendum en beschikbare bijlagen
  • DCR Handboek 2021
 • Diverse controles en normen ontwikkeld, waaronder twee SAP-specifieke normen
 • Zie andere normen onder ‘Overzicht nieuwe normen en steekproeven’

Robot

 • Afgelopen kwartaal is voor een klant gestart met de bouw van een nieuwe robot op het gebied van ECG-verrichtingen: ECG's worden in deze casus binnen een ander systeem geregistreerd en vervolgens handmatig overgezet in Hix. ValueCare ontwikkelde hiervoor een actielijst met alle ECG’s en de daarbij behorende DBC. De robot werkt deze actielijst door en registreert automatisch de ECG-verrichtingen in HiX
 • Interessant? Benader ons voor de laatste stand van zaken!

Volledigheid

 • Afgelopen kwartaal zijn diverse nieuwe normen ontwikkeld. Hierbij is gekeken naar de vragen van onze klanten en ontwikkelingen in de markt. Hieronder een impressie van de ontwikkelonderwerpen:
  • Gemiste verkeerde beddag – Risicobeheersing voor een andere financieringsstroom
  • Gemiste eerste polikliniekbezoek, herhaalbezoek aanwezig – Door meerdere ziekenhuizen tegelijkertijd aangemerkt als risico.
  • Gemiste zorgactiviteit doorlopende opname stamceltransplantatie – Nieuw risico vanaf 2021
  • Gemiste opvolgende jaarlijkse zorgactiviteit – Helpt jaarlijks terugkomende registratie te waarborgen
 • Afgelopen kwartaal is er vanuit de pilot Verslaglegging aan de ontwikkeling van nieuwe controles, o.a. op textmining gewerkt. Dit is in samenwerking met een aantal ziekenhuizen gedaan. De eerste controle die uitgebracht wordt is een controle die gemiste OK zorgactiviteiten aan de hand van de aanwezigheid van een OK verslag in HiX opspoort. Dit helpt bij het opsporen van gemiste Combi OK’s. In Q2 komt deze beschikbaar voor geïnteresseerden
 • Alle normenkaderzorgpagina’s van Volledigheid zijn herzien en uitgebreid. Hierdoor zijn we nog duidelijker en transparanter over de werking van controles
 • Zie andere normen onder ‘Overzicht nieuwe normen en steekproeven’

Schadelastmonitor

 • De basisprognose 2021 is beschikbaar voor alle SLM klanten op de acceptatie omgeving ter beoordeling
 • Twee nieuwe SLM dashboards zijn opgeleverd voor meer inzicht in niet representatieve maanden en de behandelmix het afgelopen jaar:
  • ‘Aantallen DBCs en OZPs realisatie en prognose’. Dit dashboard toont hoeveel DBC’s en OZP’s in aantallen geleverd en geprognotiseerd worden en geeft hiermee ook inzicht in sterk afwijkende maanden vanwege COVID-19 welke we op verzoek gaan vervangen voor een betere basisprognose 2021
  • ‘Behandelmix obv gemiddelde waarde DBCs’. Dit dashboard geeft inzicht in of, en wanneer er zwaardere of lichtere zorg geleverd is. Op verschillende doorsnedes wordt gekeken naar de gemiddelde waarde van de DBC’s in het verleden en ook in de prognose. Een sterk afwijkende behandelmix in het verleden kan reden zijn om schadelastmaanden niet mee te nemen
 • Het overzicht ‘Kwartaalaanlevering Verzekeraars’ is beschikbaar te maken. Dit bestand bevat per jaar alle informatie die nodig is voor de aanlevering kwartaalcijfers aan verzekeraars
 • De geproduceerde waarde is weer te geven op week, maand en jaarbasis. Hiermee is de actuele productie goed te monitoren en sturen

Horizontaal Toezicht

 • De ISEA 3000 Type II creditering is afgerond over 2020. Naar aanleiding van dit rapport zijn de gecertificeerde controles op Normenkaderzorg bijgewerkt voor 2020 en 2021
 • Het blokkade dashboard heeft een update gekregen. De ouderdom van acties, en blokkade waarde per facturatierun is nu beter inzichtelijk

Coming soon

Daily Auditing


Algemeen
 • Dynamisch overzicht te vervangen controles (Volledigheid en Rechtmatigheid) – Snel en eenvoudig overzicht in dubbele risico-afdekking en welke controles getest moeten worden om de controleset toekomstbestendig te maken op basis van de wet- en regelgeving en de risicomatrix van het ziekenhuis
Rechtmatigheid
 • Aanlevering concept verantwoordingsdocument handreiking
 • Update en aanvulling van de default controleset op de onderwerpen afsluitregels en verzekeringsgegevens
Volledigheid
 • Oplevering controle OK verslag aanwezig, OK zorgactiviteit ontbreekt (HiX)
 • Nieuwe controles op het gebied van o.a. ATLS, dialyse, hartrevalidatie en follow-up DBC’s cardiologie. Hiermee vernieuwen en uitbreiden wij de risico-afdekking
 • Aanscherping en uitbreidingen aan bestaande controles en normen doorvoeren. Dit zorgt voor hogere kwaliteit en volledigheid van de bestaande controles
Robot
 • Oplevering robot ECG-verrichtingen
 • Verkenning mogelijkheden voor een robot op prediagnostiek

Horizontaal Toezicht

 • Update van de HT Dashboards. De declaraties dashboards en het blokkade dashboard krijgen een update, zodat de getoonde informatie beter aansluit bij de huidige wensen van de HT klanten
 • Mapping controles naar de omzetstromen en processen. De omzetstromen en processen van de kwantitatieve risicobepaling zijn al zichtbaar in de portaal, in de BI dashboards. De gecertificeerde controles zijn naar deze processen gemapt, dit is binnenkort zichtbaar in de portaal
 • Verfijning rechten voor het negeren van acties. Vanuit de ziekenhuizen ontstaat in toenemende mate de behoefte om de rechten van het negeren van acties, in meer detail in te richten. De gewenste functionaliteit wordt verzameld en gestroomlijnd voor een default oplossing
 • Verbeteren van de aantoonbaarheid van de blokkade

Schadelastmonitor

 • Scenario’s 2021 komen in het tweede kwartaal beschikbaar. Zo is te volgen hoe de prognose zich ontwikkeld op basis van productie 2019, de kortlopende trend van de afgelopen weken en ziekenhuis specifieke inhaalzorg of afschaling plannen
 • Configuratie schadelastmonitor prognose en scenario’s en inrichten concepttarieven en contracten 2021 per klant
 • Schadelastdashboards doorontwikkelen

Business Intelligence

 • Zicht op behandeluitkomsten: is er een trend, wat is het verschil tussen specialisten?
 • Uitbreiding van specialisme-specifieke stuurinformatie op de startpagina’s voor specialisten
 • Kennisdeling binnen landelijke vakgroepen nog beter faciliteren
Personeel
 • Nieuwe geaggregeerde dataset Personeel Productiviteit maand tbv analyses
 • Rapportages op dataset Personeel Verlof
 • Geaggregeerde en detail inzichten: de mogelijkheid geven om geaggregeerde informatie en detail informatie naast elkaar te tonen
Financieel
 • Nieuwe doorsnede winst en verlies rekening: overzicht met daarin de marges t.o.v. de omzet
 • Nieuwe rapportage Financieel - Bedrijfsresultaat

Overzicht nieuwe normen en steekproeven

Rechtmatigheid
 • N0004 » - Geplande operatie gekoppeld aan gesloten zorgtraject
 • N0366 » - Dagverpleging zonder medisch specialistische behandeling of onderzoek. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke zpk's en verrichtingen goedgekeurd worden.
 • R02766 - Aansluitende VB/VVI/GM/GZ in verschillende ziektegevallen (sap-specifiek)
 • R04913 - Klinische overdracht binnen 1 dag (sap-specifiek)
 • R07104 Thuisbeademing - dagelijkse beademingscode na stopcode
 • R07105 - IPC - Onjuiste instantiecode
Volledigheid
 • N4575 » - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit polikliniek consult, opname aanwezig
 • N4579 » - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit eerste polikliniekbezoek e-consult, herhaal e-consult vastgelegd
 • N4767 » - Doorlopen opname nadat patiënt medisch klaar is wijst op ontbreken zorgactiviteit verkeerde bed
 • N4810 » - Registratie voldoet aan zorgactiviteit voor nazorg stamceltransplantatie
 • N4811 » - Registratie voldoet aan de eisen van een zorgactiviteit doorlopende opname tijdens stamceltransplantatie
 • N4820 » - Neurologie - Registratie voldoet aan zorgactiviteit Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten
 • N4825 » - Declareren - Opvolgende zorgactiviteit 'per jaar' ontbreekt
 • N4880 » - Interne Geneeskunde - Openen subtraject op basis van zorgactiviteit in subtraject dialyse
 • N4885 » - Overloopregistratie - Zorgactiviteit gaat niet mee in de afleiding op basis van combinatie startdatum subtraject en zorgactiviteitcode - Toevoeging nieuwe verbanden e-consulten

Over deze ontwikkelkalender

Sluit je aan?

Vanuit de verschillende expertteams ontwikkelen wij continu onze dienstverlening. Op deze wijze zoeken we innovatieve antwoorden op veranderingen in het zorglandschap en wet- en regelgeving. ValueCare loopt voorop in het delen van kennis binnen een netwerk van zorginstellingen, zodat de antwoorden altijd passend zijn. We lichten ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal graag toe en geven een vooruitblik naar de komende periode.

Vragen over deze ontwikkelingen?

Wij staan voor je klaar!

Claudia

Claudia Keijzers

+316 107 08 265
Claudia.Keijzers@valuecare.nl
connect via linkedin

Lutsen Bosland

Lutsen Bosland

+316 237 63 192
Lutsen.Bosland@valuecare.nl
connect via linkedin