Contact »

3 Lines of Defence

Maak er écht werk van!

ValueCare levert haar klanten een volledig ingericht Control Framework waarmee strategische risico’s worden bewaakt, organisaties aantoonbaar in control zijn en de basis voor Horizontaal Toezicht wordt gelegd. We doen dit op 3 lines of defence.

Integrale Risicobeheersing

ValueCare levert haar klanten middels compliance een volledig ingericht Controle framework waarmee strategische risico’s bewaakt worden, organisaties aantoonbaar in control zijn, en de basis voor Horizontaal Toezicht wordt gelegd.

Three Lines of Defence

Three Lines of Defence is de basis. De verantwoordelijke medewerker, lijnmanager of team (1e lijn) krijgt vroeg in het proces de actie, de doelen worden via een dashboard bewaakt door het management (2e lijn) en de organisatie kan zich zowel intern als extern verantwoorden (3e lijn).

Wat betekent Three Lines of Defence in de praktijk voor de medewerker, het management en de organisatie?

Meer regie en minder administratieve lasten voor medewerkers

dankzij Three Lines of Defence

Header 04
Regie bij verantwoordelijke medewerkers

ValueCare legt de acties zo diep mogelijk in de organisatie neer, bij de persoon, het team, of de lijnmanager die verantwoordelijk is. Hiermee hebben mensen een middel in handen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een juiste en volledige registratie en zijn ze hierop aanspreekbaar.

Dagelijkse bewaking aan de bron, vroeg in het proces

Mensen worden niet meer geconfronteerd met controlelijsten achteraf wat veel tijd oplevert en reactieve herstelacties voorkomt. Hiermee daalt de toch al hoge administratieve lastendruk.

Ondersteunt uniforme werkwijze en optimaliseren werkprocessen

Bij iedere controle en actie wordt duidelijk aangegeven welke afspraken en werkprocessen eraan ten grondslag liggen.

Leereffect en financieel besef

Waar mogelijk wordt er een financiële impact gekoppeld aan de acties zodat het inzichtelijk is wat het de organisatie oplevert als de actie wordt opgelost. Mensen krijgen hierdoor meer besef van het belang van een goede registratie en leren wat van belang is.

Zorgen voor kennisoverdracht & snel inspelen op ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de markt en wijzigingen in wet- en regelgeving volgen elkaar in een snel tempo op. ValueCare volgt deze op de voet en vertaalt deze waar nodig direct naar de beheersmaatregelen binnen de organisatie. Zo ben je organisatiebreed, direct in control op nieuwe afspraken.

Sneller inzicht in risico’s en knelpunten in werkprocessen

De organisatie heeft middels een dashboard integraal inzicht in de risico’s over alle organisatieonderdelen heen. Het is direct zichtbaar als ergens acties blijven hangen en men heeft een middel om mensen onderbouwd aan te spreken op eventuele verbeterpunten.

Monitoring en bijsturen op doelen voor management en staf

dankzij Three Lines of Defence

Header 06
Een dashboard ondersteunt de organisatie bij analyse en sturing op grootste risico’s

De organisatie heeft middels een dashboard integraal inzicht in de risico’s over alle organisatieonderdelen heen. Het is direct zichtbaar als ergens acties blijven hangen en men heeft een middel om mensen onderbouwd aan te spreken op eventuele verbeterpunten.

Sneller inzicht geven in risico’s en knelpunten in werkprocessen

Soms blijkt dat er acties blijven openstaan omdat een werkproces niet duidelijk is voor de mensen of dat er knelpunten in zitten. De managers hebben een middel in handen om hier snel op in te spelen en het knelpunt gericht aan te pakken.

Compliance en eigenaarschap voor de organisatie

dankzij Three Lines of Defence

Header 02
Eigenaarschap bij verantwoordelijk medewerkers

Verantwoordelijkheden zijn in de organisatie belegd en mensen hebben een middel in handen om deze verantwoordelijkheid ook echt te nemen.

Aantoonbaar in-control en verlaging accountantskosten

De organisatie kan op ieder moment en integraal aantonen compliant en in-control te zijn. Hiermee worden controles achteraf teruggedrongen en kunnen de externe partijen en IC leunen op de dagelijkse beheersmaatregelen.

Gecertificeerd risico-controle framework (ISAE3402 accountantsverklaring)

De werking van het risico-controle framework van ValueCare wordt jaarlijks getoetst door één van de ‘Big four’ accountants en recent is de ISAE3402 verklaring afgegeven. Naast dat het zekerheid biedt over de kwaliteit en effectiviteit van het framework is het een voorwaarde voor Horizontaal Toezicht.

Professionalisering AO/IC

In veel gevallen (voor effectuering van 3 Lines of Defence) pakt AO/IC een stuk eigenaarschap voor het in-control zijn van de organisatie. Men houdt zich bezig met het maken en distribueren van controlelijsten en het repareren van fouten. Met de invoering van Integrale Risicobeheersing verschuift dit (zoveel als mogelijk geautomatiseerd) naar de 1e lijn en kan de AO/IC zich vanuit een onafhankelijke positie buigen over de opzet, bestaan en werking van het Control Framework en de kwaliteit ervan

Untitled 3
“Wij factureren nu in het Horizontaal Toezicht 100% goed. Wij zijn hier erg trots op.” Arent van der Heide, directeur financiën en informatie GGZ Delfland

Onze aanpak

Leg de basis in 3 maanden

Proof of concept

ValueCare garandeert een snelle start en bewezen succesvolle aanpak. Binnen 90 dagen wordt de basis gelegd voor Integrale Risicobeheersing en de volgende stappen worden doorlopen:

  • Belangrijkste risico’s geïdentificeerd en vertaald naar risicomatrix (blauwdruk beschikbaar voor alle zorgsegmenten)
  • Benodigde data dagelijkse ontsloten
  • Vulling van het standaard datamodel
  • Eerste controles beschikbaar en toegewezen aan verantwoordelijk medewerkers
  • Draagvlak en betrokkenheid gecreëerd binnen alle lijnen

Resultaat na 90 dagen:

  • Het compliance proces naar een hoger niveau getild
  • Start met professionalisering van organisatie / AO/IC
  • Het eigenaarschap bij verantwoordelijk medewerkers vergroot
  • Sluitende businesscase

Meer weten?

Vraag de demo aan.

Benieuwd hoe we 3 lines of defence bij jouw organisatie inrichten? Neem contact met ons op en we vertellen je graag hoe we binnen 3 maanden de basis leggen voor Integrale Risicobeheersing!

Stuur ons een bericht

Connect direct

Anneke

Anneke Lalleman

+316 123 63 515
anneke.lalleman@valuecare.nl
connect via linkedin