• Nieuws
 • Werken bij
 • Contact
 • Jeugdzorg en Wmo: betaalbaar en toegankelijk

  gemeenten

  Gemeenten hebben de taak om te regelen dat jeugdzorg en Wmo-zorg beschikbaar blijft voor mensen die dat écht nodig hebben. Op welke onderdelen kun je dan sturen? De monitoren voor jeugdzorg en Wmo van ValueCare helpen je om grip te krijgen op het sociaal domein, door gebruik te maken van geautomatiseerde datacontroles en stuurinformatie.

  1. Toegang en instroom

  Effectief sturen op jeugdzorg en Wmo begint bij het borgen dat de juiste mensen de juiste zorg krijgen toegewezen. Daarbij is het van belang dat:

  • De hoogte van de beschikkingen correct is;
  • De rechtmatigheid op orde is (vroeg in het proces);
  • Er zo min mogelijk onterechte uitgaven worden gedaan;
  • De zorg en de middelen bij de juiste mensen terechtkomen.

  Met behulp van ValueCare kun je vroeg in proces met geautomatiseerde 100% datacontroles zorgen dat de administratie op orde is en risico’s worden beheerst. Voorbeelden van controles:

  • Aanvraag overschrijdt 7 weken
  • Cliënt is niet (meer) woonachtig in de gemeente
  • Cliënt of geen van de gezaghebbenden woonachtig in gemeente
  • Beschikking bevat niet de minimaal benodigde informatie
  • Afwijkende hoogte beschikking
  2. Levering en facturatie

  Vervolgens is het zaak om erop te sturen dat de toegekende zorg ook daadwerkelijk wordt geleverd en dat alleen de werkelijk geleverde zorg door de gemeente wordt betaald. De sturing concentreert zich dan op:

  • Borgen dat mensen de juiste zorg geleverd krijgen;
  • Borgen dat door de gemeente de juiste zorg wordt betaald;
  • Zorgen je grip krijgt op ‘zorgcowboys’.

  Ook op dit gebied helpen de 100% datacontroles van ValueCare om effectief te sturen, bijvoorbeeld door het berichtenverkeer te monitoren:

  • Bericht Jw/Wmo305 (aanvang ondersteuning) niet ontvangen
  • Declaratie valt buiten periode tussen start en stop zorg
  • Declaratie na einde ondersteuning
  • Declaratie na einde ondersteuning bij indicatiewijziging met terugwerkende kracht

  Ook in uw gemeente wordt de levering waarschijnlijk steekproefsgewijs gecontroleerd. De steekproefmodule van ValueCare faciliteert de steekproeftrekking en de bevindingen van de steekproefcontroles kunnen in ValueCare worden vastgelegd.

  3. Begroting en uitnutting

  Naast het sturen op dossierniveau door datagericht te controleren en steekproeven te nemen, is het ook van belang om continu zicht te hebben op bewegingen op totaalniveau, bijvoorbeeld:

  • Uitgaven ten opzichte van de begroting (tijdig zicht op overschrijdingen);
  • Uitnutting van beschikkingen (openstaande verplichtingen);
  • Instroom van cliënten (in lijn met de verwachting?);
  • Uitstroom van cliënten (ook naar Wlz).

  De prestatiekaarten en dashboards in ValueCare geven dagelijks actueel inzicht in alle relevante stromen en prestatie-indicatoren, zowel in geld als in aantallen. ValueCare combineert gegevens vanuit verschillende bronsystemen en maakt het mogelijk om doorsnedes te maken die helpen bij het nemen van de juiste sturingsbeslissingen, zoals:

  • Ontwikkeling per voorziening;
  • Ontwikkeling per wijk;
  • Ontwikkeling per cliëntgroep.
  4. Contractmanagement

  Om effectief te kunnen sturen is het van belang om het gesprek aan te kunnen gaan met de zorgaanbieders waarmee wordt samengewerkt. Het verbeteren van de samenwerking in de keten zorgt voor een effectievere en meer doelmatige zorg. De inzichten in ValueCare helpen om dit gesprek aan te gaan:

  • Ontwikkelingen en afwijkingen zijn per zorgaanbieder inzichtelijk;
  • Vroegtijdige signalering helpt bij de sturing op levering en betaling;
  • De voorspelbaarheid wordt vergroot (minder onvoorziene declaraties).

  Meer weten? Neem contact met ons op!

  ValueCare maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees ons privacy statement en cookieverklaring.